Stay connected:
Best Shop Skopelos - Chora Skopelos-Skopelos Best Shop Skopelos +30 2424 022033
Best Shop Skiathos - Skiathos Town Ring Road - Skiathos Best Shop Skiathos +30 2427 022428
Close
Best Shop Skopelos - Chora Skopelos-Skopelos Best Shop Skiathos - Skiathos Town Ring Road - Skiathos

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η πολιτική απορρήτου διέπει τη χρήση των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών των εταιριών «BEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» ΓΕΜΗ 50769144000 με έδρα την Χώρα Σκοπέλου στο νησί της Σκόπελου, Τ.Κ. 37003, Ελλάδα με τον διακριτικό τίτλο «BEST SHOP SKOPELOS» και «ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ΓΕΜΗ 149393444000 με έδρα την Χώρα Σκιάθου στο νησί της Σκιάθου, Τ.Κ. 37002, Ελλάδα, με τον διακριτικό τίτλο «BEST SHOP SKIATHOS».

Στα «BEST SHOPS», σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ειδικότερα δε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679,  την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.

Η προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών και συναλλασσόμενους αποτελεί βασική προτεραιότητα για τα «BEST SHOPS».

Στόχος μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου που μας εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η συλλογή και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για νόμιμους και καθορισμένους σκοπούς και λαμβάνει χώρα με διαφανή τρόπο. Η τήρηση του ισχύοντος  νομικού πλαισίου είναι δεδομένη με τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι απαραίτητο να είναι κατάλληλες, σχετικές και ακριβείς σε αριθμό και είδος.

Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου, των Όρων και Προϋποθέσεων, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε ότι αποδέχεσθε αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι της Πολιτικής Απορρήτου μπορούν να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν εν όλω ή εν μέρει, ωστόσο η ισχύουσα κάθε φορά εκδοχή θα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής σελίδας των «BEST SHOPS».

Τι σημαίνει ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα»;

Με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα χαρακτηρίζεται κάθε  πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα «υποκείμενα των δεδομένων». Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω αστυνομικής  ταυτότητας/διαβατηρίου και στοιχειών που προσδιορίζουν την  σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω ατόμου.

Τι σημαίνει ο όρος «Επεξεργασία»;

Ως «Επεξεργασία» ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά αυτών που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή χειροκίνητα  σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων αυτών. Τέτοιες πράξεις αποτελούν η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση, το σύνολο των πιθανών τρόπων διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εφαρμόζεται στην εξ ολοκλήρου ή μερική επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν αποτελεί μέρος διαρθρωμένου συστήματος αρχειοθέτησης.

Παραδείγματα επεξεργασίας: διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσία, προσπέλαση/αναζήτηση πληροφοριών σε βάση δεδομένων επαφών που περιλαμβάνει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, αποστολή διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δημοσίευση/ανάρτηση φωτογραφίας ενός ατόμου σε ιστότοπο, αποθήκευση διευθύνσεων IP ή διευθύνσεων MAC, μαγνητοσκόπηση (τηλεόραση κλειστού κυκλώματος).

Τι σημαίνει ο όρος «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»;

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα μέσα με τα οποία αυτή πραγματοποιείται. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα «BEST SHOPS» είναι ο κος Βασίλειος Σπύρου.

Τι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων συλλέγουμε

 • προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ. ή/και Διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, γένος, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα).
 • στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό & κινητό τηλέφωνο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, e-mail, προσωπικοί λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων, κ.α.).
 • στοιχεία πληρωμών χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
 • απαντήσεις στα ερωτηματολόγια μας και γενικότερη αξιολόγησή σας των υπηρεσιών που παρέχουμε.
 • κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
 • στοιχεία που περιέχονται και συλλέγονται από προωθητικές ενέργειες ή καμπάνιες ή διαγωνισμούς από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, email marketing, κλπ.

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η συλλογή, επεξεργασία, χρησιμοποίηση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών:

 • για την τήρηση και εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 • προς ενημέρωση και διαφημιστική χρήση αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί η δική σας συγκατάθεση.
 • προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα καταστήματα και το Εφαρμοστέο Δίκαιο.
 • για να σας πιστοποιήσουμε κατά τη σύνδεσή σας στις ιστοσελίδες μας και το Wi-Fi μας (στην περίπτωση που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε εντός των καταστημάτων μας).
 • για την εκπλήρωση των αιτημάτων πληροφοριών και για να θυμάστε τις προτιμήσεις και τις πληροφορίες εγγραφής σας.
 • για να μετρήσουμε και να λάβουμε δεδομένα για διοικητικούς και άλλους σκοπούς επικοινωνίας και για να λειτουργήσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας και της ιστοσελίδας μας.

Δικαιώματα

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

 • ανάκληση οποτεδήποτε της συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση Προσωπικών Δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς.
 • μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από τα «BESTSHOPS» και είναι εφικτή η πρόσβαση σας σε αυτά.
 • αλλαγή, διόρθωση ή επικαιροποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από τα αρχεία μας.
 • να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.
 • να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των Προσωπικών Δεδομένων σας σε  κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τα παράπονα και τις  ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και προστασία των Προσωπικών  Δεδομένων σας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ποιοι όροι τηρούνται σχετικά με την ασφάλεια των Προσωπικών μου Δεδομένων;

Τα «BEST SHOPS» έχουν λάβει και εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής. Επίσης εξασφαλίζουν την αποτροπή μη   εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Είναι υπεύθυνα για την τήρηση της νομιμότητας της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Λαμβάνουν υπ’ όψιν τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Πρέπει να σημειωθεί πως ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά μέτρα και να αποκτήσουν  πρόσβαση στα δεδομένα σας για αθέμιτους σκοπούς.

Τι είναι τα Cookies;

O δικτυακός τόπος των «BEST SHOPS»χρησιμοποιεί cookies”.

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία σας με σκοπό κατά την επόμενη επίσκεψη στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να σας “θυμάται”.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο τον οποίο έχουμε επισκεφθεί ή από κάποιον άλλον (third-party cookies), για παράδειγμα μέσω διαφημίσεων. Συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες περιήγησης, χωρίς όμως αυτά να σας ταυτοποιούν ως άτομο.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερώτησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας μας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα email στα email addresses που εμφανίζονται στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της παρούσας ιστοσελίδας μας. Η νομιμότητα των εργασιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που εισαγάγατε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου ζητήσετε διαγραφή, ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση. Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ειδικά οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δικαιοδοσία

Συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια των Αθηνών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, αξίωσης, ερμηνείας ή διαμάχης που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, αλλά και για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κος Βασίλειος Σπύρου)  στο τηλέφωνο +30 210 6910462 ή +30 24240 22033, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@bestshopskopelos.com  , ή να αποστέλλετε ταχυδρομικώς τα αιτήματά σας στη διεύθυνση:  Best Shop, Θέση Γεφυράκι, Χώρα Σκοπέλου, 37003 – ΕΛΛΑΔΑ.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε και μελετήσατε την Πολιτική Απορρήτου μας